LOKALHISTORISK ARKIV I RØDEKRO

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD, GENNER, EGVAD OG ØSTER LØGUM

Arkivets adresse

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: 
post@roedekro-lokalarkiv.dk

Åbningstid:
Hver mandag
klokken 15:00 - 17:00


Referat fra generalforsamlingen den 21.2.2024

Formanden bød velkommen til de 68 deltagere og glædede sig over fremmødet til generalforsamlingen og til
foreningens øvrige aktiviteter i løbet året. 

Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Finn Sørensen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

Pkt. 2. Beretning. Formanden Egon Kaas aflagde bestyrelsens beretning.  
Beretningen blev godkendt uden debat og bemærkninger. 

Pkt. 3. Regnskab, budget og forslag til kontingent.
Kassereren Inge Lise Nørgaard fremlagde regnskabet for 2023, samt budget og forslag til kontingent for 2024.
Kontingentet foreslås uændret til 20,00 kr. årligt.
Regnskaberne for 2023, samt budget og forslag til kontingent for 2024 blev vedtaget enstemmigt.

Pkt. 4. Indkomne forslag.
Der var et forslag fra bestyrelsen om at ændre første sætning i vedtægtens § 6. Forslaget der lyder således:
§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes normalt i januar / februar måned. Medlemmerne indkaldes ved opslag via de elektroniske midler eller ved annoncering. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 

Pkt. 5. Valg af bestyrelse.
På valg var: Bestyrelsesmedlemmerne: Egon Kaas, Inga Toustrup, Aksel Johansen og Gunnar Hansen. Egon Kaas og Aksel Johansen ønskede ikke at tage imod genvalg.
Der var genvalg til Inga Toustrup og Gunnar Hansen. Nyvalg til Oluf Lorenzen og Jan Freitag. Bestyrelsen konstituerer sig senere med formand m.m. 

 Pkt. 6. Valg af suppleanter.
Valgt til suppleanter blev Egon Kaas og Poul Stenderup. 

Pkt. 7. Valg af revisorer.
Revisorerne: Ida Hansen og Jørgen Kruse blev genvalgt. Aksel Johansen blev nyvalgt som suppleant. 

Pkt. 8. Eventuelt. Den afgående formanden gennemgik herefter foreningens kommende arrangementer.
Egon efterlyste artikler til foreningens årbog, vi kan til stadighed bruge artikler om stort og småt til bogen.
Der blev fra forsamlingen fremsat ønske om: At dagsordenen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. At der bliver arrangeret en sangaften. Opfordret til at komme med bidrag til årbogen. Rettet en stor tak til bestyrelsen for deres arbejde i arkivet. Oluf rettede en stor tak til Egon Kaas og Aksel Johansen for deres store arbejde i arkivet og overbragte en gave som tak for deres indsats, med håbet om at de fortsat vil bidrage med arbejdet i arkivet. Formanden takkede dirigenten for hans indsats og forsamlingen for god ro og orden. Efter generalforsamlingen var der kaffebord og foredrag om humor ved Børge Nielsen. 

 Referent: Olaf M. Nielsen